Ogłoszenia

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W 2022 ROKU

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH...

Od dnia 16.06.2015 roku badanie psychologiczne Multiselect przeprowadzane jest

w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach

w Zespole Psychologów – Katowice ul. Koszarowa 17.

Proszę posiadać przy sobie dowód osobisty.

 


 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W KATOWICACH INFORMUJE, ŻE W 2022 ROKU REALIZOWANE BĘDĄ PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH ORAZ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE

 

UWAGA!

Z dniem 5 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. W związku z tym, od 5 sierpnia 2020 r. wymagany jest kwestionariusz osobowy kandydata do służby zgodny ze wzorem umieszczonym w ww. rozporządzeniu. Po dniu 4 sierpnia 2020 r. będzie można składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyłącznie osobiście - jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej pod numerem telefonu 47 85 342 19 lub 47 85 342 22. 

 

Informacje dotyczące tatuaży

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

UWAGA!

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WZNAWIA SIĘ PROCEDURĘ DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji od dnia 8 czerwca 2020 roku mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

  • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej slaska.policja.gov.pl w zakładce „Rekrutacja” - kontakt)

lub

  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2022 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

7 marca;

14 czerwca;

2 sierpnia;

19 września;

29 grudnia.

​Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu

wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2022 rok

OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2022 rok prowadzonej wobec byłych funkcjonariuszy Policji


 

Kontakt - Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach - w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00:

47 85 517 91

47 85 517 22

47 85 517 36

47 85 517 21

47 85 517 38

47 85 517 02

47 85 517 65 

32 200 17 63 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

32 200 17 96 - wyłącznie wyznaczanie terminu badania multiselect - w poniedziałek od godziny 10.00

Fax:

47 85 517 05

47 85 517 83

 


 

 

Ewentualną zmianę numeru telefonu proszę zgłaszać do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP

w Katowicach.

 

 

Więcej informacji na temat rekrutacji

Powrót na górę strony