Pomoc ofiarom przestępstw

Niebieskia Linia

04 stycznia 2011r. w trakcie konferencji prasowej Komendant Główny Policji, Minister Sprawiedliwości oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowali o uruchomieniu telefonu interwencyjno – informacyjnego w ramach porozumienia podpisanego w dniu 29 listopada 2010 roku.

Linia adresowana jest do osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny. Telefon działa w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

Telefon interwencyjno-informacyjny będzie prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach znanego już numeru „Niebieskiej Linii” 0 801 12 00 02 i rozpocznie swoje funkcjonowanie po 1 stycznia 2011 roku.

Obsługę infolinii prowadzić będą konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. którzy na mocy Porozumienia mają na celu sprawne przekazywanie informacji o zachowaniach przemocowych właściwym służbą, a także oferować osobie pokrzywdzonej wszelkiej niezbędnej pomocy, zarówno psychologicznej, prawnej, jak i interwencyjnej.
Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny Policji oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów podpisali także „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych, polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”. Dokument określa procedury współpracy i wymiany informacji, dotyczące sprawców przemocy lub groźby jej użycia, uprzednio skazanych przez sąd. Procedury te, jednolite dla obu służb, usprawnią współpracę między funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi – dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych, w tym w szczególności zdarzeń gdzie interweniowała Policja. Umożliwi to skuteczniejszą ochronę osób pokrzywdzonych przemocą, a także ułatwi realizację znowelizowanej w sierpniu 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Powrót na górę strony