Pomoc ofiarom przestępstw

Program dla osób stosujących przemoc wobec bliskich

Jednym z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. W ramach tego programu PCPR przystąpił do realizacji oddziaływań w szczególności korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Do 20 sierpnia osoby zainteresowane, chcące zmienić swoje postępowanie wobec najbliższych mogą przystąpić do programu skierowanego szczególnie do nich. Zgłaszać można się osobiście lub telefonicznie

W powiecie tarnogórskim instytucją realizującą zadania i założenia Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Cele realizowanego programu:

  • uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych przemocowych zachowań, stosowanych wobec członków własnej rodziny,uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc,
  • rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych , zapowiadających zachowania przemocowe,
  • opracowanie „planu bezpieczeństwa”, zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
  • nauka umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji i konstruktywnego wyrażania uczuć,
  • promocja pozytywnych postaw (standardów i wartości), a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny,
  • uświadamianie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabycie umiejętności trzymania dyscypliny bez przemocy jako alternatywy dla agresywnego karania,
  • nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
  • zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie długofalowy efekt powstrzymywania sprawców i zakończenia przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16

telefon/fax:

(032) 381-81-01

telefon:

(032) 381-81-05

(032) 381-81-08

(032) 381-87-58

e-mail: pcpr@tarnogorski.pl

Powrót na górę strony