Oficer prasowy

Oficer prasowy

W dniach od 10 do 17 kwietnia obowiązki Oficera Prasowego pełni sierżant sztabowy Dominik Michalik pod numerem telefonu komórkowego 798 030 285.

policjant w koszuli służbowej pozuje do zdjęcia
sierż. szt. Kamil KUBICA

telefon komórkowy: 798 030 285

telefon stacjonarny: 47 85 342 10

e-mail: rzecznik@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach przekazuje informacje dziennikarzom w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 pod stacjonarnym numerem telefonu: 47 85 34 210 i telefonem komórkowym +48 798 030 285. W tych godzinach odbierana jest również poczta elektroniczna pod adresem: rzecznik@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl.

Poza wyznaczonymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta Oficer Prasowy dostępny jest pod numerem dyżurnym: +48 798 030 285.
Wtedy jednak udzielane są informacje dotyczące tylko i wyłącznie wydarzeń nadzwyczajnych.

Oficer Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne i nie zajmuje się interpretacją przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Podany adres poczty e-mail nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe należy kierować do odpowiedniej komórki Policji korzystając bezpośrednio z listy adresów.

Pod nieobecność oficera prasowego do udzielania informacj upoważniony jest:

sierż. szt. Dominik Michalik
telefon: 47 85 342 10 lub 798 030 285

na zdjęciu zastępca oficera prasowego Michalik

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Powrót na górę strony