Wiadomości

Nie! Dla przemocy domowej

Data publikacji 13.06.2024

Aby zapobiec problemowi przemocy w rodzinie, potrzebne jest nie tylko jego dostrzeżenie. Także podjęcie właściwych działań przez same ofiary. Nie bójcie się powiadamiać o swojej sytuacji. Istnieją instytucje, organizacje oraz rozwiązania prawne, które są w stanie Wam pomóc!

Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fizyczne i psychiczne - to tajemnica wielu polskich rodzin. Ofiary przestępstw związanych z przemocą w rodzinie tłumaczą często fakt nieinformowania Policji o sytuacji, w jakiej się znajdują tym, że „to, co dzieje się w domu powinno w nim pozostać." Zdarza się, że ukrywane przez wiele lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, gdy dochodzi do tragedii.

Policjanci apelują:

  • Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.
  • Zareaguj! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami zbyt późno, gdy ofiara nie mogąc sobie poradzić i nie mając pomocy z zewnątrz, targa się na własne życie.
  • Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Pamiętaj! Aby skutecznie przeciwstawić się agresji, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą przemocy, może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii. Mundurowi z troską podchodzą do Państwa problemów. W tych działaniach korzystamy z procedury „Niebieskie Karty”, a w przypadku gdy potwierdzimy, że przemoc ta jest zjawiskiem powtarzającym się, wówczas prowadzimy postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się nad rodziną. Co ważne, każda wiadomość o przemocy przekazana mundurowym zostanie dokładnie sprawdzona i zweryfikowana. Mowa tu o sytuacjach, w których sąsiad, znajomy czy osoba bliska zasygnalizuje, że komuś dzieje się krzywda. W przypadku znęcania i przemocy domowej nie ma znaczenia, czy ofiara i sprawca pozostają spokrewnieni. W świetle uregulowań kodeksowych osobą najbliższą jest nie tylko członek rodziny, ale także np. konkubina/konkubent. A co dzieje się w przypadku, gdy potwierdzi się fakt znęcania nad bliskimi? Sprawcy nie pozostają bezkarni. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Oprawcy mogą trafić za kratki nawet na 5 lat. Prokurator oprócz przedstawienia zarzutów może orzec odpowiednie środki karne.

Przypominamy, że:
Od 30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz na okres 14 dni z możliwością jego przedłużenia.

Jak zgłosić przemoc domową? Służby udostępniają kanały komunikacji dla obywateli:

Numer alarmowy 112
W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Aplikacja „Alarm 112”
W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS. Aplikacja pozwala między innymi na zgłoszenie zdarzenia alarmowego, jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również na dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takich jak dom, praca lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji obsługiwanego urządzenia (telefonu), co umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy.

Aplikacja „Moja Komenda”
Oprócz możliwości kontaktu z osobami obsługującymi telefon alarmowy 112, osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać dostęp do bazy danych zawierającej informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju, którzy wyposażeni są w telefony komórkowe, a także posiadają indywidualne adresy poczty elektronicznej. Istnieje zatem możliwość nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego jak też przesłania korespondencji e-mail do właściwego dzielnicowego. Dzięki usługom lokalizacyjnym dostępnym w telefonie użytkowników aplikacji odnajduje ona najbliższy policyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za pomocą kodów QR.

Platforma „Policja E-usługi”
Na stronach internetowych komend Policji dostępna jest platforma „Policja E-usługi” również umożliwiająca kontakt z Policją. W ramach przedmiotowego portalu dostępna jest także online Centralna Książka Telefoniczna, umożliwiająca wyszukanie danych kontaktowych jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z wymienionych wyżej form pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

W ramach bezpłatnej pomocy placówka udziela specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie spowodowanym m. in. przemocą w rodzinie, kryzysem małżeńskim, rozwodem, rozstaniem, utratą bliskiej rodziny, konfliktem w rodzinie, utratą pracy i uzależnieniem. Placówka znajduje się w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16. Kontakt telefoniczny pod numerem 32 381 81 08.

Ponadto placówka oferuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Celem programu jest przede wszystkim powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem. Można także wyróżnić takie cele jak:

  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowanie dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za jej stosowanie,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Do powyższego programu można zgłaszać się indywidualnie lub za pośrednictwem pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, terapeutów itp. Warunkiem przystąpienia do programu jest poddanie się wstępnej diagnozie oraz kwalifikacji, które przeprowadzane są przez psychologa, pedagoga lub pracownika socjalnego i polegają na zebraniu informacji o sytuacji życiowej i zawodowej kandydata. 

Kolejną ofertą placówki jest program psychologiczno-terapeutyczny, który przeznaczony jest dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a jego celem jest zmiana wzorców zachowań. Udział w programie jest bezpłatny i prowadzona jest rekrutacja uczestników. Przyjęcie uczestnika do programu poprzedzone jest wstępną kwalifikacją, którą przeprowadza psycholog. 

Wszelkie zgłoszenia można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Góra przy ulicy Sienkiewicza 16 lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowych informacji udziela Dział Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego pod numerem telefonu 32 381 81 08 lub mailowo projekty@pcpr.tarnogroski.pl.

W Komendzie Powiatowej Policji można uzyskać wszelkie informacje na temat przemocy w rodzinie z koordynatorem procedury „Niebieskiej Karty” asp. szt. Adamem Cichowskim tel. 798 032 237, 47 85 342 65.

Powrót na górę strony