RODO, DODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO

Data publikacji 30.03.2023

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach:

 • adres: ul. Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Góry,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych KPP:

 • IOD: asp.szt. Miłosz Gola
 • Z-ca IOD st. asp. Jolanta Macherzyńska
 • adres: ul. Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Góry,
 • e-mail: iod@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl
 • tel. 47 85 342 17

3. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:

 • adres: ul. Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Góry,
 • e-mail: iod@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl

4. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

W KPP w Tarnowskich Górach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
 • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony