Ogłoszenia

Informacja o doborze do służby

W dniu 6 grudnia 2013 r. Śląski Komendant Wojewódzki Policji podpisał informację w sprawie realizacji przyjęć do służby w Policji w jednostkach województwa śląskiego w roku 2014. Planuje się przyjęcie 600 osób. Informujemy, iż proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz limitu przyjęć.

UWAGA:

Śląski Komendant Wojewódzki Policji podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości przyjmowania dokumentów od kandydatów do pełnienia służby w Policji

w terminie od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

 

Proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

1, Jakie są wymagania do służby w Policji?

     WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Gdzie można składać dokumenty?

Jest to możliwe we wszystkich Komendach Miejskich i Komendach Powiatowych niekoniecznie w miejscu zamieszkania)

3. Kiedy są terminy przyjęć?

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2014 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

28 stycznia - 50 osób
1 kwietnia - 110 osób
2 czerwca - 80 osób
5 sierpnia - 70 osób
7 października - 145 osób
2 grudnia - 150 osób.

4. Jak składać dokumenty?

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną komendę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wymieniasz je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.

Powrót na górę strony